جدول مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن

مدیر سایت مدیر سایت
2,624 بازدید

مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن ها

ردیف

حلال

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش °C

(۷۶۰ Torr)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=۱)

تراکم

g/cm3

نقطه اشتعال

۱

اتانل (اتیل الکل)

الکل

۷۹-۷۸ ۸۳ ۰٫۷۸۹ ۱۱

۲

اتیل استات

استر

۷۸-۷۶ ۲٫۹ ۰٫۹ ۴-

۳

اتیل بنزن

آرومات

۱۳۷-۱۳۵ ۱۴ ۰٫۸۶۷ ۲۲

۴

اتیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۲۰۵-۱۹۶ ۱۲۰۰< ۰٫۹۹ ۸۳

۵

اتیل دی گلیکول استات

گلیکول تر استر

۲۲۲-۲۱۰ ۲۴۰۰ ۱٫۰۱۱ ۱۰۷

۶

اتیل گلیکول

گلیکول اتر

۱۳۷-۱۳۴ ۴۳ ۱٫۴۰۸ ۴۲

۷

اتیل گلیکول استات

گلیکول تر استر

۱۶۰-۱۵۲ ۵۷ ۰٫۹۷۵ ۵۲

۸

اتیل لاکتات

استر

۱۵۴ ۷۹ ۱٫۰۳۶ ۴۸

۹

اتیلن گلیکول (مونو)

گلیکول

۱۹۳٫۷ ۱۲۰۰< ۱٫۱۱۳ ۱۱۸

۱۰

۲-اتیل هگزیل استات

استر

۲۰۵-۱۹۲ ۵۰۰ ۰٫۸۷۲ ۷۶

۱۱

اتوکسی پروپانل

گلیکول اتر

۱۳۹-۱۲۹ ۳۳ ۰٫۸۹۸ ۴۰

۱۲

استایرن

آرومات

۱۴۵ ۱۹٫۵ ۰٫۹۰۸ ۳۱

۱۳

استن

کتون

۵۷-۵۶ ۲٫۱ ۰٫۷۹۱ ۲۰->

۱۴

ایزوبوتانل

الکل

۱۰۹-۱۰۵ ۲۵ ۰٫۸۰۲ ۲۸

۱۵

ایزوبوتیل استات

استر

۱۱۸-۱۱۴ ۸ ۰٫۸۷۱ ۱۹

۱۶

ایزوپروپانل

الکل

۸۳-۸۱ ۱۱ ۰٫۸۷۵ ۱۳

۱۷

ایزوپروپیل استات

استر

۹۰-۸۷ ۴٫۲ ۰٫۸۷۲ ۴

۱۸

ایزوپروپیل گلیکول

گلیکول اتر

۱۴۵-۱۴۰ ۵۲ ۰٫۹۰۳ ۴۶

۱۹

ایزوفورون

کتون

۲۱۶-۲۱۰ ۳۳۰ ۰٫۹۲ ۸۵

۲۰

بنزیل استات

استر

۲۱۶-۲۱۳ ۱٫۰۵۵ ۹۳
۲۱

بوتانل (نرمال)

الکل

۱۱۸-۱۱۶ ۳۳ ۰٫۸۰۹ ۳۴

۲۲

بوتانل (Sec.)

الکل

۱۰۰-۹۸ ۱۶ ۰٫۸۰۶ ۲۴

۲۳

بوتانل (tert.)

الکل

۸۳-۸۲ ۱۱ ۰٫۷۷۴ ۱۴

۲۴

بوتانون

کتون

۸۱-۷۹ ۳٫۳ ۰٫۸۰۵ ۱-

۲۵

بوتیل استات (نرمال)

استر

۱۲۷-۱۲۴ ۱۱ ۰٫۸۸ ۲۵

 

مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن ها

ردیف

حلال

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش °C

(۷۶۰ Torr)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=۱)

تراکم

g/cm3

نقطه اشتعال

۲۶

بوتیل استات (Sec.)

استر

۱۱۴-۱۱۳ ۶٫۵ ۰٫۸۷۱ ۱۹

۲۷

بوتیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۲۳۲-۲۲۸ ۱۲۰۰< ۰٫۹۵۴ ۱۰۵

۲۸

بوتیل دی گلیکول استات

گلیکول استر

۲۵۰-۲۳۸ ۳۰۰۰ ۰٫۹۸ ۱۰۸

۲۹

بوتیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۱۷۲-۱۶۸ ۱۶۳ ۰٫۹۰۱ ۶۲

۳۰

بوتیل گلیکول استات

گلیکول استر

۱۹۶-۱۹۰ ۱۹۰ ۰٫۹۴۱ ۷۸

۳۱

بوتیل لاکتات

استر

۱۸۸ ۴۴۳ ۰٫۹۵ ۶۱

۳۲

پروپانل(نرمال)

الکل

۹۶-۹۵ ۱۸٫۶ ۰٫۸۰۴ ۲۳

۳۳

پروپیل استات (نرمال)

استر

۱۰۲-۱۰۱ ۵ ۰٫۸۸۸ ۱۰

۳۴

پروپیلن کربنات

استر

۲۴۳-۲۴۰ ۱۵۰۰< ۱٫۲۰۴ ۱۲۳

۳۵

پنتانل (آمیل الکل)

الکل

۱۳۳-۱۳۲ ۶۰ ۶۰

۳۶

پنتیل (آمیل) استات

استر

۱۴۷ ۱۳ ۵۰

۳۷

تتراهیدروفوران

اتر

۶۶ ۲٫۳ ۰٫۸۸۸ ۲۱٫۵-

۳۸

تتراهیدرونفتالین

سیکلوآلیفات

۲۰۹-۲۰۰ ۲۰۰ ۰٫۹۶۹ ۷۴

۳۹

دکاهید رونفتالین

سیکلوآلیفات

۱۹۵-۱۸۲ ۱۰۰ ۰٫۸۸۹ ۵۷

۴۰

تری کلراتان (تری)

کلرهیدروکربن

۸۶٫۷ ۳٫۵ ۱٫۴۴۶

۴۱

تولوئن

آرومات

۱۱۱-۱۱۰ ۶٫۱ ۰٫۸۶۷ ۴

۴۲

دی اتیل اتر

اتر

۳۴٫۵ ۱ ۰٫۷۱۴ ۴۰-

۴۳

دی استن الکل

کتون الکل

۱۷۲-۱۶۰ ۱۵۰ ۰۹۳۸ ۵۸

۴۴

دی اکسان(۴،۱)

اتر

۱۰۱ ۷٫۳ ۱٫۰۳۴ ۵

۴۵

دی ایزوبوتیل کتون

کتون

۱۷۳-۱۶۳ ۴۸ ۰٫۸۰۶ ۴۹

۴۶

دی پنتن

ترپن

۱۸۱-۱۷۴ ۳۰ ۰٫۸۵۲ ۵۰

۴۷

دی متیل سولفوکسید

متفرقه

۱۸۹ ۱۵۰۰< ۱٫۰۹۶ ۹۵

۴۸

دی متیل فرم آمید

آمید

۱۵۴-۱۵۲ ۱۰۰ ۰٫۹۴۹ ۵۸

۴۹

زایلن

آرومات

۱۴۶-۱۳۷ ۱۳٫۵ ۰٫۸۶۳ ۲۵

۵۰

سیکلوهگزان

سیکلوآلیفات

۸۱ ۳٫۵ ۰٫۷۷۸ ۱۸-

 

مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن ها

ردیف

حلال

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش °C

(۷۶۰ Torr)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=۱)

تراکم

g/cm3

نقطه اشتعال

۵۱

سییکلوهگزانول

الکل

۱۶۱ ۴۰۳ ۰٫۹۴۹ ۶۷

۵۲

سیکلوهگزانون

کتون

۱۵۶-۱۵۳ ۴۰ ۰٫۹۴۶ ۴۲

۵۳

سیکلوهگزیل استات

استر

۱۷۳ ۷۷ ۰٫۹۷ ۵۸

۵۴

۴-کلربنزوتری فلوئورید

هالوژن هیدروکربن

۱۳۹-۱۳۶ ۱۵ ۱٫۳۵ ۴۸

۵۵

متانل (متیل الکل)

الکل

۶۴٫۶ ۶٫۳ ۱۱

۵۶

متوکسی بوتیل استات

گلیکول استر

۱۷۳-۱۶۹ ۷۵ ۰٫۹۵۵ ۶۰

۵۷

متوکسی پروپانل

گلیکول اتر

۱۲۲-۱۱۹ ۲۲ ۰٫۹۲۱ ۳۰

۵۸

متوکسی پروپیل استات

گلیکول استر

۱۵۰-۱۴۲ ۳۳ ۰٫۹۶۷ ۴۲

۵۹

متیل اتیل کتون

کتون

۷۹٫۶ ۲٫۵ ۰٫۸۰۶ ۱۴-
۶۰

متیل استات

استر

۵۸-۵۶ ۲٫۲ ۰٫۹۳۳ ۱۳-

۶۱

متیل ایزوبوتیل کتون

کتون

۱۱۲-۱۱۱ ۶٫۷ ۰٫۸۰۰ ۱۴

۶۲

متیل بنزیل الکل

الکل

۲۰۵-۲۰۰ ۹۲۰ ۱٫۰۰۸ ۹۰

۶۳

N-متیل پیرولیدون

لاکتام

۲۰۵-۲۰۲ ۳۶۰ ۱٫۰۲۸ ۹۱

۶۴

متیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۱۹۶-۱۹۰ ۹۰۰ ۱٫۰۲۳ ۸۷

۶۵

متیل سیکلوهگزان

سیکلو آلیفات

۱۰۳-۱۰۱ ۰٫۹۶۶ ۴-

۶۶

متیل گلیکول

گلیکول اتر

۱۲۶-۱۲۳ ۳۴ ۱٫۰۰۳ ۳۸

۶۷

متیل گلیکول استات

گلیکول استر

۱۴۸-۱۴۲ ۳۴ ۱٫۰۰۳ ۴۶

۶۸

متیلن کلرید

کلرهیدروکربن

۴۰٫۲ ۱٫۹ ۱٫۳۲۶

۶۹

۲-هپتانون

کتون

۱۵۴-۱۴۷ ۲۵ ۰٫۸۱۸ ۴۶

۷۰

هگزانول

الکل

۱۵۸ ۰٫۸۲ ۷۴

 

 

 

 

دسته بندی مقالات
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آمار سایت

  • 0
  • 28
  • 927
  • 4,417
  • 110,343

مجوزها سایت

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت