جدول مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن

مدیر سایت مدیر سایت
831 بازدید

مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن ها

ردیف

حلال

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش °C

(۷۶۰ Torr)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=۱)

تراکم

g/cm3

نقطه اشتعال

۱

اتانل (اتیل الکل)

الکل

۷۹-۷۸ ۸۳ ۰٫۷۸۹ ۱۱

۲

اتیل استات

استر

۷۸-۷۶ ۲٫۹ ۰٫۹ ۴-

۳

اتیل بنزن

آرومات

۱۳۷-۱۳۵ ۱۴ ۰٫۸۶۷ ۲۲

۴

اتیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۲۰۵-۱۹۶ ۱۲۰۰< ۰٫۹۹ ۸۳

۵

اتیل دی گلیکول استات

گلیکول تر استر

۲۲۲-۲۱۰ ۲۴۰۰ ۱٫۰۱۱ ۱۰۷

۶

اتیل گلیکول

گلیکول اتر

۱۳۷-۱۳۴ ۴۳ ۱٫۴۰۸ ۴۲

۷

اتیل گلیکول استات

گلیکول تر استر

۱۶۰-۱۵۲ ۵۷ ۰٫۹۷۵ ۵۲

۸

اتیل لاکتات

استر

۱۵۴ ۷۹ ۱٫۰۳۶ ۴۸

۹

اتیلن گلیکول (مونو)

گلیکول

۱۹۳٫۷ ۱۲۰۰< ۱٫۱۱۳ ۱۱۸

۱۰

۲-اتیل هگزیل استات

استر

۲۰۵-۱۹۲ ۵۰۰ ۰٫۸۷۲ ۷۶

۱۱

اتوکسی پروپانل

گلیکول اتر

۱۳۹-۱۲۹ ۳۳ ۰٫۸۹۸ ۴۰

۱۲

استایرن

آرومات

۱۴۵ ۱۹٫۵ ۰٫۹۰۸ ۳۱

۱۳

استن

کتون

۵۷-۵۶ ۲٫۱ ۰٫۷۹۱ ۲۰->

۱۴

ایزوبوتانل

الکل

۱۰۹-۱۰۵ ۲۵ ۰٫۸۰۲ ۲۸

۱۵

ایزوبوتیل استات

استر

۱۱۸-۱۱۴ ۸ ۰٫۸۷۱ ۱۹

۱۶

ایزوپروپانل

الکل

۸۳-۸۱ ۱۱ ۰٫۸۷۵ ۱۳

۱۷

ایزوپروپیل استات

استر

۹۰-۸۷ ۴٫۲ ۰٫۸۷۲ ۴

۱۸

ایزوپروپیل گلیکول

گلیکول اتر

۱۴۵-۱۴۰ ۵۲ ۰٫۹۰۳ ۴۶

۱۹

ایزوفورون

کتون

۲۱۶-۲۱۰ ۳۳۰ ۰٫۹۲ ۸۵

۲۰

بنزیل استات

استر

۲۱۶-۲۱۳ ۱٫۰۵۵ ۹۳
۲۱

بوتانل (نرمال)

الکل

۱۱۸-۱۱۶ ۳۳ ۰٫۸۰۹ ۳۴

۲۲

بوتانل (Sec.)

الکل

۱۰۰-۹۸ ۱۶ ۰٫۸۰۶ ۲۴

۲۳

بوتانل (tert.)

الکل

۸۳-۸۲ ۱۱ ۰٫۷۷۴ ۱۴

۲۴

بوتانون

کتون

۸۱-۷۹ ۳٫۳ ۰٫۸۰۵ ۱-

۲۵

بوتیل استات (نرمال)

استر

۱۲۷-۱۲۴ ۱۱ ۰٫۸۸ ۲۵

 

مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن ها

ردیف

حلال

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش °C

(۷۶۰ Torr)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=۱)

تراکم

g/cm3

نقطه اشتعال

۲۶

بوتیل استات (Sec.)

استر

۱۱۴-۱۱۳ ۶٫۵ ۰٫۸۷۱ ۱۹

۲۷

بوتیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۲۳۲-۲۲۸ ۱۲۰۰< ۰٫۹۵۴ ۱۰۵

۲۸

بوتیل دی گلیکول استات

گلیکول استر

۲۵۰-۲۳۸ ۳۰۰۰ ۰٫۹۸ ۱۰۸

۲۹

بوتیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۱۷۲-۱۶۸ ۱۶۳ ۰٫۹۰۱ ۶۲

۳۰

بوتیل گلیکول استات

گلیکول استر

۱۹۶-۱۹۰ ۱۹۰ ۰٫۹۴۱ ۷۸

۳۱

بوتیل لاکتات

استر

۱۸۸ ۴۴۳ ۰٫۹۵ ۶۱

۳۲

پروپانل(نرمال)

الکل

۹۶-۹۵ ۱۸٫۶ ۰٫۸۰۴ ۲۳

۳۳

پروپیل استات (نرمال)

استر

۱۰۲-۱۰۱ ۵ ۰٫۸۸۸ ۱۰

۳۴

پروپیلن کربنات

استر

۲۴۳-۲۴۰ ۱۵۰۰< ۱٫۲۰۴ ۱۲۳

۳۵

پنتانل (آمیل الکل)

الکل

۱۳۳-۱۳۲ ۶۰ ۶۰

۳۶

پنتیل (آمیل) استات

استر

۱۴۷ ۱۳ ۵۰

۳۷

تتراهیدروفوران

اتر

۶۶ ۲٫۳ ۰٫۸۸۸ ۲۱٫۵-

۳۸

تتراهیدرونفتالین

سیکلوآلیفات

۲۰۹-۲۰۰ ۲۰۰ ۰٫۹۶۹ ۷۴

۳۹

دکاهید رونفتالین

سیکلوآلیفات

۱۹۵-۱۸۲ ۱۰۰ ۰٫۸۸۹ ۵۷

۴۰

تری کلراتان (تری)

کلرهیدروکربن

۸۶٫۷ ۳٫۵ ۱٫۴۴۶

۴۱

تولوئن

آرومات

۱۱۱-۱۱۰ ۶٫۱ ۰٫۸۶۷ ۴

۴۲

دی اتیل اتر

اتر

۳۴٫۵ ۱ ۰٫۷۱۴ ۴۰-

۴۳

دی استن الکل

کتون الکل

۱۷۲-۱۶۰ ۱۵۰ ۰۹۳۸ ۵۸

۴۴

دی اکسان(۴،۱)

اتر

۱۰۱ ۷٫۳ ۱٫۰۳۴ ۵

۴۵

دی ایزوبوتیل کتون

کتون

۱۷۳-۱۶۳ ۴۸ ۰٫۸۰۶ ۴۹

۴۶

دی پنتن

ترپن

۱۸۱-۱۷۴ ۳۰ ۰٫۸۵۲ ۵۰

۴۷

دی متیل سولفوکسید

متفرقه

۱۸۹ ۱۵۰۰< ۱٫۰۹۶ ۹۵

۴۸

دی متیل فرم آمید

آمید

۱۵۴-۱۵۲ ۱۰۰ ۰٫۹۴۹ ۵۸

۴۹

زایلن

آرومات

۱۴۶-۱۳۷ ۱۳٫۵ ۰٫۸۶۳ ۲۵

۵۰

سیکلوهگزان

سیکلوآلیفات

۸۱ ۳٫۵ ۰٫۷۷۸ ۱۸-

 

مهمترین حلال ها و برخی از ویژگی های آن ها

ردیف

حلال

تعلق به گروه شیمیایی

دامنه جوش °C

(۷۶۰ Torr)

عدد تبخیر

(دی اتیل اتر=۱)

تراکم

g/cm3

نقطه اشتعال

۵۱

سییکلوهگزانول

الکل

۱۶۱ ۴۰۳ ۰٫۹۴۹ ۶۷

۵۲

سیکلوهگزانون

کتون

۱۵۶-۱۵۳ ۴۰ ۰٫۹۴۶ ۴۲

۵۳

سیکلوهگزیل استات

استر

۱۷۳ ۷۷ ۰٫۹۷ ۵۸

۵۴

۴-کلربنزوتری فلوئورید

هالوژن هیدروکربن

۱۳۹-۱۳۶ ۱۵ ۱٫۳۵ ۴۸

۵۵

متانل (متیل الکل)

الکل

۶۴٫۶ ۶٫۳ ۱۱

۵۶

متوکسی بوتیل استات

گلیکول استر

۱۷۳-۱۶۹ ۷۵ ۰٫۹۵۵ ۶۰

۵۷

متوکسی پروپانل

گلیکول اتر

۱۲۲-۱۱۹ ۲۲ ۰٫۹۲۱ ۳۰

۵۸

متوکسی پروپیل استات

گلیکول استر

۱۵۰-۱۴۲ ۳۳ ۰٫۹۶۷ ۴۲

۵۹

متیل اتیل کتون

کتون

۷۹٫۶ ۲٫۵ ۰٫۸۰۶ ۱۴-
۶۰

متیل استات

استر

۵۸-۵۶ ۲٫۲ ۰٫۹۳۳ ۱۳-

۶۱

متیل ایزوبوتیل کتون

کتون

۱۱۲-۱۱۱ ۶٫۷ ۰٫۸۰۰ ۱۴

۶۲

متیل بنزیل الکل

الکل

۲۰۵-۲۰۰ ۹۲۰ ۱٫۰۰۸ ۹۰

۶۳

N-متیل پیرولیدون

لاکتام

۲۰۵-۲۰۲ ۳۶۰ ۱٫۰۲۸ ۹۱

۶۴

متیل دی گلیکول

گلیکول اتر

۱۹۶-۱۹۰ ۹۰۰ ۱٫۰۲۳ ۸۷

۶۵

متیل سیکلوهگزان

سیکلو آلیفات

۱۰۳-۱۰۱ ۰٫۹۶۶ ۴-

۶۶

متیل گلیکول

گلیکول اتر

۱۲۶-۱۲۳ ۳۴ ۱٫۰۰۳ ۳۸

۶۷

متیل گلیکول استات

گلیکول استر

۱۴۸-۱۴۲ ۳۴ ۱٫۰۰۳ ۴۶

۶۸

متیلن کلرید

کلرهیدروکربن

۴۰٫۲ ۱٫۹ ۱٫۳۲۶

۶۹

۲-هپتانون

کتون

۱۵۴-۱۴۷ ۲۵ ۰٫۸۱۸ ۴۶

۷۰

هگزانول

الکل

۱۵۸ ۰٫۸۲ ۷۴

 

 

 

 

دسته بندی مقالات
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آمار سایت

  • 0
  • 7
  • 760
  • 2,851
  • 27,891

مجوزها سایت

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت